شـــرکت خــدمات مسافرت هــوایی و جهانگردی گذرپرواز شرق
درسال 1389 تأسیـــــس شده اســـت
از آن زمان تا کنون با ارائه خــدمات گردشگری متنوع در زمینه صدور بلیــــط کلیه ایر لاین ها،رزرو
 هتل و رزروتورهای مسافرتی و گردشگری کشورهای آسیایی، اروپایی و امریکایی نقش ایفا می نماید